Nullum crimen, nulla poena, nullus processus criminalis sine lege.

Hájíme vaše zájmy

Život přináší radosti i strasti. To druhé vám pomáháme řešit.

O nás

Mgr. Soňa Kozová, advokát
a
Mgr. Markéta Vojtášková, advokát

Každá z advokátních kanceláří se zabývá poskytováním právních služeb v souladu s právním řádem České republiky. Samozřejmostí je striktní dodržování přísných stavovských předpisů, vydávaných Českou advokátní komorou, například dodržování povinnosti mlčenlivosti o informacích, které se advokát dozví v souvislosti se zastupováním klienta.
Více

Služby

Obě dvě advokátní kanceláře vznikly z původně založeného sdružení advokátů v roce 2010. Dlouhodobá spolupráce obou advokátek je přínosem pro klienty každé z kanceláří.

Mgr. Soňa Kozová se zaměřuje zejména na poskytování právní pomoci v oblasti civilního práva a zastupování před soudem, zejména v oblasti týkajících se nemovitostí, rodinného práva ve věcech rozvodů, majetkových vypořádání před a po rozvodu manželství, v opatrovnických záležitostech, v oblasti pracovního práva zejména záležitosti týkající se založení, změn a ukončení pracovního poměru a náhrady škody vyplývající z pracovněprávních vztahů, zastupování v dědickém řízení a v neposlední řadě v oblasti převodů nemovitostí a s tím související úschovy listin a finančních prostředků. Právní pomoc poskytuje na území České republiky dle českého právního řádu také v anglickém jazyce.

Mgr. Markéta Vojtášková se zaměřuje na poskytování právní pomoci v oblasti občanského práva, práva obchodních korporací, trestního práva a správního práva. Pokud jde o oblast občanského práva tak se zaměřuje zejména na práva věcná, práva závazková a také na rodinné právo, v oblasti práva obchodních korporací se pak zaměřuje na zakládání společností a jejich zápis do obchodního rejstříku, převody obchodních podílů či akcií, změny společenských smluv, v oblasti trestního práva poskytuje obhajobu od zahájení přípravného řízení a také se zaměřuje na zastupování poškozeného ve věci náhrady škody v adhézním řízení, v oblasti správního práva se zaměřuje zejména na zastupování v přestupkovém řízení, stavebním řízení či daňovém řízení. Právní pomoc poskytuje na území České republiky dle českého právního řádu.

Kontakt

Sídlo:
Kvítková 124, 760 01 Zlín

Mgr. Soňa Kozová
tel. 577 004 317, mobil 608 070 163
e-mail:
ČAK ev. č. 13274
IČ 68048556

Mgr. Markéta Vojtášková
tel. 577 004 326, mobil 608 950 843
e-mail:
ČAK ev. č. 13074
IČ 70960593

fax (společný): 577 004 326


Zvětšit mapu

Právní služby

Advokátní služby poskytujeme zejména v oblastech občanského, pracovního, rodinného, obchodního a trestního práva.

Občanské právo


Pracovní právo


Rodinné právo


Obchodní právo


Trestní právo